On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra

O časopise

Časopis Fórum Manažéra je slovenskou vedeckou periodickou publikáciou Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave vydávanou v spolupráci s občianskym združením Vivaeduca.

V časopise sa uverejňujú výsledky vedecko-výskumnej činnosti určené pre prax, výstupy praktickej aplikácie teoretických poznatkov pedagogických, výskumných a odborných zamestnancov v príslušnej oblasti a ostatnej odbornej verejnosti v oblasti ekonomických vied.

Cieľom je vytvoriť priestor pre spoluprácu medzi vzdelávacími, vedeckými inštitúciami a hospodárskou praxou doma i v zahraničí a získanie obojstranných prospešných výstupov a kontaktov.

Od roku 2015 vychádza dvakrát ročne v online verzii. Vydávanie časopisu riadi redakčná rada časopisu a jeho jednotlivé príspevky sú recenzované. Vedecký časopis je registrovaný pod ISSN 1339-9403.

Podmienky uverejnenia


1. Autori môžu zasielať do časopisu Fórum Manažéra ponuky svojich príspevkov z oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu a kvality, ktoré spĺňajú formálne požiadavky kladené na vedecké práce.

2. Príspevky sa uverejňujú v slovenskom jazyku. Prípustný je i jazyk český, anglický alebo nemecký. Dvojjazyčné uverejnenie je požadované pri názve príspevku.

3. Príspevky sa zasielajú priebežne v elektronickej podobe na e-mailovú adresu forummanazera@gmail.com.

4. Za originalitu, vedeckú, odbornú a jazykovú úroveň zodpovedá autor článku.

5. Príspevky sú recenzované dvoma nezávislými recenzentmi, ktorí ich posudzujú anonymne. Recenzné posudky zabezpečuje redakčná rada. Recenzné posudky obsahujú zhodnotenie recenzenta a záverečné vyjadrenie, ktorý môže mať jednu z nasledujúcich podôb:

a) bez opráv, doplnkov,
b) len po opravách, doplnení,
c) len po zásadnom prepracovaní,
d) neodporúčam uverejniť.

V prípade vyjadrenia podľa bodu b) a c) môže recenzent žiadať o opätovné posúdenie alebo oponent nepovažuje za potrebné opätovné posúdenie. O výsledku záverečného hodnotenia redakcia informuje autora písomne alebo telefonicky.

6. Autorom príspevkov sa nevyplácajú honoráre.

Kontakt

Fórum Manažéra
Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita

Pavilon T-02
J.Bottu 25,
E-mail: forummanazera@gmail.com

Najčítanejšie články