On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2017-12-28 19:02:33

CALCULATION SYSTEM VERSUS FINANCIAL ACCOUNTING

Kľúčové slová: kalkulačný systém, náklady, finančné účtovníctvo, controlling, IFRS


TALNAGIOVÁ Viktória


Abstrakt

Kalkulačný systém tvorí neoddeliteľnú súčasť nákladového controllingu i celého účtovného informačného systému priemyselných podnikov. Slúži pre manažment podniku ako dôležitý zdroj ekonomických a podnikových informácií pre efektívne riadenie podnikových entít. Nákladový controlling pri tvorbe kalkulačného systému využíva všetky informačné zdroje podniku vrátane výstupov z finančného účtovníctva, preto je nevyhnutné aby tieto dáta boli koncipované tak, aby poskytovali informácie využiteľné pre riadenie podniku ako celku. Dôležitosť tohto prepojenia sa prejavuje nie len v oblasti efektívneho a hospodárneho riadenia nákladov, ale najmä v oblasti pridanej hodnoty a zisku. Cieľom príspevku je preto poukázať na dôležitosť prepojenia kalkulačného systému a finančného účtovníctva podniku a priniesť tak nový pohľad na mnohé známe skutočnosti.

Najčítanejšie články