On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-03-22 17:19:05

COEXISTENCE OF DIFFERENT EMPLOYEES GENERATIONS – CHALLENGE FOR CURRENT INDUSTRIAL COMPANIES

Kľúčové slová: generácia zamestnancov, ľudské zdroje, výkonnosť


Miloš ČAMBÁL
Petra URBANOVIČOVÁ, Justína MIKULÁŠKOVÁ, Peter SZABÓ

Abstrakt

Na konci druhej dekády 21. stor. sa predpokladá, že na trhu práce a teda aj v organizáciách rôzneho typu sa bude vyskytovať päť rôznych generácií s diametrálne odlišnými charakteristikami. Vzájomná interakcia týchto generácií môže pôsobiť negatívne na procesy prebiehajúce v organizáciách, s výrazným dopadom na znižovanie ich výkonnosti a konkurencieschopnosti, avšak na druhej strane predstavuje obrovskú výzvu pre jednotlivé spoločnosti na dosiahnutie vyššej úrovne ich rozvoja a tým na získanie výraznej konkurenčnej výhody. Okrem spolupôsobenia viacerých generácií zamestnancov, sa na trhu práce v súčasnosti objavujú viaceré významné tendencie zmien, ktoré výrazne ovplyvnia oblasť manažmentu podnikov a špecificky manažmentu ľudských zdrojov. Zmeny sú tak výrazné, že v súčasnosti využívané prístupy k manažmentu organizácií sa stávajú neúčinné a pomocou nich nebude možné dosahovať uspokojivé riešenia. Z tohto dôvodu sa viaceré inštitúcie (konzultačné a poradenské spoločnosti, výskumné a akademické organizácie, inovatívne podnikateľské subjekty a pod.) pokúšajú hľadať progresívne prístupy k manažmentu organizácií v podmienkach multigeneračných spoločenstiev. Cieľom príspevku je poukázať na potrebu zaoberať sa v organizáciách problematikou koexistencie rôznych generácií zamestnancov a naznačiť možnosti efektívneho riešenia zložitých problémov súčasnej situácie na trhu práce.

Najčítanejšie články