On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-03-22 17:24:27

SPECIFICS OF GENERATION Y FROM THE VIEW OF PRESENT SOCIETY, VALUES AND MARKETING COMMUNICATION

Kľúčové slová: generácie, generácia Y, hodnoty, značka, spoločnosť, marketingová komunikácia.


Petra GREŠKOVÁ


Abstrakt

Generácia Y predstavuje v súčasnosti atraktívny segment trhu. Je ambiciózna, individualisticky založená a liberálna. Spoločnosť jej dáva priestor naplno sa prejaviť v pracovnom, kariérnom, ale aj v osobnom živote. Jej členovia sú vzdelanejší, informovanejší, ovládajú cudzie jazyky, veľa cestujú a zážitky radi zdieľajú. Využívajú najmodernejšie zariadenia na komunikáciu, ako sociálne médiá, na ktorých trávia veľa času, v dôsledku čoho sa u nich prejavuje intenzívnejšia komunikácia, ľahšie nadväzovanie vzťahov, potreba zdieľania, ale aj konzumný spôsob života, tvorba virtuálnych priateľstiev, či väčšia anonymita. Tento príspevok sa zameriava na generáciu Y, pričom v prvej časti popisuje profilové charakteristiky jednotlivých generácií a neskôr sa venuje špecifikám generácie Y z pohľadu spotrebiteľského správania, hodnôt a hodnotovej orientácie, ako aj z pohľadu marketingovej komunikácie a využívania médií. Posledná časť príspevku je venovaná požiadavkám a tendenciám generácie Y v pracovnej oblasti.

Najčítanejšie články