On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-03-22 19:40:01

CAREER MOTIVATION FACTORS FROM THE POINT OF VIEW OF AGE AND GENDER

Kľúčové slová: Kariéra; motivácia zamestnancov; vek; pohlavie.


Silvia LORINCOVÁ
Miloš HITKA, Andrej PIŇÁK

Abstrakt

Cieľom práce je zistiť, či existujú štatisticky významné rozdiely v kariérnej motivácii zamestnancov slovenských podnikov v závislosti od veku a pohlavia. Využili sme dotazníkovú metódu. Výskum sa uskutočnil v roku 2016. Pomocou popisnej štatistiky sme definovali poradie dôležitosti motivačných faktorov. Závislosť sme overovali prostredníctvom chi-kvadrát testu a pomocou post-hoc testov. Výsledkom práce je konštatovanie, že v kariérnej motivácii zamestnancov slovenských podnikov neexistujú štatisticky významné rozdiely v závislosti od veku a pohlavia. Manažérom odporúčame, aby zamestnancov, ktorých motivujú kariérne motivačné faktory, motivovali unifikovane bez ohľadu na vek a pohlavie.

Najčítanejšie články