On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-10-22 19:46:52

THE METHODOLOGY FOR THE CREATION OF THE PREDICTION MODEL OF FINANCIAL ANALYSIS EX ANTE

Kľúčové slová: podnik, finančná analýza, ex ante, predikčné modely, metodika, účtovná závierka


Dušan BARAN
Andrej PASTÝR

Abstrakt

Problematika finančnej analýza podniku má nadčasový rámec. Jej aktuálnosť v minulosti ako i v súčasnom období je nesporná, nakoľko podnikateľská sféra je v permanentnom turbulentnom procese a neustále zmeny priebežne pôsobia na podniky. Podnikateľské prostredie si vyžaduje nové metódy a techniky na verifikáciu svojich hospodárskych výsledkov, a to predovšetkým nástrojov zameraných na budúcnosť. Neustále stúpa tlak zo strany konkurencie a zákazníkov, čo vedie k snahe o analyzovanie podnikov rôznymi zainteresovanými skupinami. Na základe podrobnej analýzy teoretických poznatkov z domácej a zahraničnej literatúry z oblasti finančnej analýzy podniku, môžeme konštatovať, že nami prezentovaná problematika v oblasti predikčnej finančnej analýzy je pre podnikateľský priestor Slovenska, ako aj v celosvetovom meradle vysoko aktuálna. Článok, ktorý uvádzame poskytuje návod na postupnosť krokov pre vytvorenie si vlastného predikčného modelu zameraného na vybrané odvetvie.

Najčítanejšie články