On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-10-23 17:32:15

THE LEVEL OF CORPORATE CULTURE IN SLOVAK AUTOMOTIVE INDUSTRY

Kľúčové slová: Podniková kultúra; zmena podnikovej kultúry; automobilový priemysel; Slovensko.


Silvia LORINCOVÁ


Abstrakt

Cieľom práce je identifikovať súčasnú a požadovanú úroveň podnikovej kultúry z pohľadu zamestnancov pracujúcich v podnikoch automobilového priemyslu na Slovensku. Výskum založený na metodike Camerona a Quinna sa realizoval dotazníkovou metódou v roku 2017. Celkovo sa ho zúčastnilo 390 respondentov. Z výsledkov vyplýva, že sa v podnikoch automobilového priemyslu na Slovensku aktuálne uplatňuje hierarchická podniková kultúra, ktorá je charakteristická formalizovaným a štruktúrovaným pracovným prostredím zdôrazňujúcim postupy, pravidlá a predpisy. V horizonte najbližších piatich rokov by malo dôjsť k zmene úrovne podnikovej kultúry. V podnikoch automobilového priemyslu na Slovensku by sa mala uplatňovať klanová podniková kultúra, ktorá úspech chápe v súvislosti s vnútorným prostredím, tímovou prácou, participáciou, konsenzom a starostlivosťou o zamestnancov.

Najčítanejšie články