On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-06-09 19:46:15

IMPLEMENTATION OF GAMES LEARNING IN THE EDUCATION PROCESS

Kľúčové slová: vzdelávanie, vzdelávací proces, Games learning, štýly učenia sa


Miroslava MĹKVA
Marta KUČEROVÁ, Peter SZABÓ

Abstrakt

Vzdelávanie predstavuje v súčasnosti jeden z najdôležitejších faktorov zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti organizácie. Vzdelávanie môžeme chápať ako rozvoj vedomostí, zručností, schopností a poznatkov zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov je nevyhnutnosťou v každej organizácií. Jeho charakter, úroveň a intenzita však môžu byť rôzne – v závislosti od konkrétnych potrieb organizácie. Vzdelávací proces musí akceptovať aktuálne požiadavky podnikovej praxe a musí sa inovovať v súlade s rozvojom vedy a techniky. Príspevok sa zaoberá problematikou začlenenia Games learningu do procesu vzdelávania s cieľom zintenzívniť prepojenie odovzdávaných teoretických a praktických vedomostí a simulovaného / modelového praktického prostredia za pomoci inovatívnych interaktívnych techník vzdelávania.

Najčítanejšie články