On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-06-09 19:51:33

ANALYSIS OF CHOSEN COMMUNICATION MODELS

Kľúčové slová: komunikácia, efektívna komunikácia komunikačný model, multikultúrny tím.


Ľubica PECHANOVÁ
Dagmar CAGÁŇOVÁ, Rudolf HUSOVIČ

Abstrakt

Hlavným cieľom článku je analýza vybraných komunikačných modelov. Teoretická časť je realizovaná spracovaním dát získaných zo štúdia odbornej slovenskej a zahraničnej literatúry a internetových zdrojov. V analytickej časti autori, na základe údajov získaných štúdiom odbornej literatúry a prípadových štúdii, popisujú aktuálne najpoužívanejšie modely komunikácie. Pri analýze sú použité metódy vedeckovýskumnej činnosti a metódy získavania nových empirických údajov. . Použité metódy sú najmä analýza, syntéza, porovnanie, indukcia a dedukcia, ktoré viedli k vyhodnoteniu údajov a vyvodeniu záverov Na záver článku sú všetky poznatky uvedené v texte zosumarizované a zhodnotené.

Najčítanejšie články