On-line: ISSN 1339-9403

Dátum pridania: 2019-11-17 14:38:52

EMPLOYMENT SUPPORT IN THE LEAST DEVELOPED DISTRICTS OF SLOVAKIA

Kľúčové slová: najmenej rozvinuté okresy Slovenska, zamestnanosť a miera nezamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch, programy na podporu rastu zamestnanosti, návrh opatrení na rast zamestnanosti


Viera BESTVINOVÁ
Ľubica MRVOVÁ

Abstrakt

Podpora rastu zamestnanosti stále zostáva aktuálnou témou najmä pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti. Príspevok sa zaoberá identifikáciou najmenej rozvinutých okresov na Slovensku, stavom zamestnanosti, implementáciou národných programov na podporu zamestnanosti v týchto regiónoch. V príspevku autorky predkladajú návrh odporúčaní na zabezpečenie rastu zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska.

Najčítanejšie články