On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-11-17 14:42:41

FINANCIAL AND NON FINANCIAL BENEFITS OF CONTROLLING SYSTEM IN SME

Kľúčové slová: kontroling, finančná analýza, potenciály podniku, finančné zdravie podniku, malé a stredné podniky


Slavomíra BLAHÚTOVÁ
Mariana SEDLIAČIKOVÁ

Abstrakt

V každom podniku sa nachádza mnoho oblastí, ktoré sú podstatné pre úspešnú budúcnosť podniku. Neoddeliteľnou súčasťou podnikovej stratégie je kontroling, vnímaný ako podporný nástroj efektívneho riadenia. Implementácia kontrolingu do systému riadenia podniku je náročný proces špecifický pre konkrétny podnik. Jeho zavedenie a následne efektívne využívanie v podniku je podstatným zdrojom finančných a nefinančných prínosov pre podnik. Cieľom príspevku je identifikovať kľúčové finančné a nefinančné prínosy vyplývajúce z implementácie a následného využívania kontrolingu v malých a stredných podnikoch. Skúmanie predmetnej problematiky bolo realizované pomocou empirického kvantitatívneho prieskumu formou dotazníka. Výsledky prieskumu boli interpretované pomocou opisnej štatistiky. Zistenia boli zosumarizované v koncepte, ktorý prezentuje finančné a nefinančné prínosy zavedenia kontrolingu v podniku ako motivačného faktora pre všetky záujmové skupiny.

Najčítanejšie články