On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-11-17 14:55:04

CONTROLLING IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL IMPACTS ON MANAGERS OF ENTERPRISES

Kľúčové slová: kontroling, manažéri, manažérske nástroje, psychologické aspekty, zamestnanci podniku


Jarmila KLEMENTOVÁ
Mariana SEDLIAČIKOVÁ, Zuzana STROKOVÁ

Abstrakt

Náročnosť na manažérov v riadení podnikov sa neustále zvyšuje, pretože títo musia priority a ciele vlastníkov podniku transformovať vo vhodnej forme zamestnancom, s ohľadom na sociálne a psychologické faktory, tak aby bol dosiahnutý synergický efekt výkonov zamestnancov v pracovnom prostredí. Takéto zosúladenie pracovných výkonov si vyžaduje skúsených a empatických manažérov. V rámci manažmentu podniku sú často zavádzané nové manažérske nástroje a opatrenia, ktoré treba vhodným prístupom a metódami implementovať medzi zamestnancov. Cieľom príspevku bolo identifikovať kľúčové psychologické faktory a najvýznamnejšie finančné a nefinančné prínosy a bariéry zavádzania kontrolingu z pohľadu manažmentu. Empirický prieskum bol realizovaný v slovenských firmách formou dotazníkov. Výsledky prieskumu boli vyhodnotený popisným a grafickým spôsobom. Analýzou výsledkov boli definované kľúčové psychologické faktory kontrolingu pôsobiace na manažérov podniku. Na základe zistení boli navrhnuté nápravné opatrenia, tak aby kontroling po zavedení do podniku plnil svoju funkciu a po odstránení bariér bol prijatý všetkými internými záujmovými skupinami podniku.

Najčítanejšie články