On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-11-17 15:00:24

CONTROLLING VERSUS BUSINESS OWNERS

Kľúčové slová: kontroling, vlastníci, finančné a nefinančné prínosy, bariéry, psychologické aspekty.


Mariana SEDLIAČIKOVÁ
Zuzana STROKOVÁ, Jarmila KLEMENTOVÁ

Abstrakt

Kontroling je efektívny nástroj aktívneho riadenia budúcnosti podniku. Jeho implementácia a presadzovanie je však dlhodobý, náročný a komplexný proces, ktorý je pre každý podnik špecifický a nenapodobiteľný. Tento proces je ovplyvnený psychologickými faktormi, ktoré vyvolávajú pozitívne a negatívne pocity u interných záujmových skupinách (majitelia, manažéri, zamestnanci). Cieľom príspevku bolo identifikovať najvýznamnejšie finančné a nefinančné prínosy a bariéry kontrolingu z pohľadu vlastníkov podniku a kľúčové psychologické faktory a pocity, ktoré vstupujú do procesu implementácie tohto nástroja do praxe. Mapovanie riešenej problematiky bolo realizované prostredníctvom empirického prieskumu v praxi slovenských podnikov formou dotazníka. Výsledky prieskumu boli vyhodnotené popisným a grafickým spôsobom. Na základe zistení bol zostavený koncept, ktorý poukazuje na kľúčové psychologické faktory kontrolingu pôsobiace na vlastníkov podniku. Navrhnutý koncept by mohol byť prospešný majiteľom podnikov v snahe odstraňovať negatívne a vzbudzovať pozitívne emócie pri zavádzaní a presadzovaní kontrolingu v podniku, a tak zabezpečiť aby kontroling bol plne funkčný, tzn. aby bol prijatý všetkými internými záujmovými skupinami podniku.

Najčítanejšie články