On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2021-02-04 13:59:01

SELECTED ASPECTS OF THE DESIGN OF INFORMATIVE TOOLS IN SUPPORT OF MANAGEMENT PROCESSES OF MONITORING AND MEASUREMENT OF WORK ENVIRONMENT FACTORS IN MACHINERY OPERATIONS

Kľúčové slová: IT podpora, manažérske procesy výskumné projekty, zdieľanie informácii


Štefan SVETSKÝ
Alena PAULIKOVÁ, Augustín STAREČEK, Oliver MORAVĆÍK

Abstrakt

Manažérske procesy reprezentujú komplexný súbor procesov založených na know-how jednotlivcov, priemyselných podnikov ako aj subjektov zabezpečujúcich vzdelávanie. Napriek značnému pokroku informačno-komunikačných technológií je stále nedostatok relevantných nástrojov na hromadné spracovanie informácií, údajov a vedomostí na úrovni jednotlivcov, ktorí denne čelia spracovaniu množstvu pribúdajúcich nových údajov. Uvedený problém je čiastočne riešený na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave na báze novej paradigmy dávkového spracovania informácií a vedomostí, ktorá na ich spracovane využíva fixnú aktuálnu štruktúru, ktorá je súčasne čitateľná strojom aj človekom (s paradigmou súvisia aj dva úžitkové vzory). Hlavným cieľom predkladaného príspevku je ukázať na praktickú implementáciu paradigmy pri dizajne IT podpory manažérskych činností v projekte VEGA 1/0101/18 na báze využitia vlastného softvéru WPadv4, ktorý funguje aj ako osobný manažérsky informatický nástroj („Knowledge Management System“ - systém manažmentu vedomostí). Pri plnení hlavného cieľa príspevku sa aplikuje testovanie dizajnu informatických nástrojov a pridaná hodnota manažmentu obsahu a projektovému manažmentu je ilustrovaná formou viacerých snímok obrazovky monitora počítača, ktoré sú praktickými ukážkami riešenia softvérovej podpory vybraných činností.

Najčítanejšie články